سفارش تبلیغ
آموزش رایگان سئو، سئو روز
آموزش رایگان سئو، سئو روز

مدهامّتان: علوم و معارف قرآن و حدیث

سوابق پژوهشی

    نظر


1. شرکت در همایش ها و کنفرانس ها

ردیف

ارایه دهندگان

نام همایش یا کنفرانس

محل ارایه

تاریخ

نوع همایش

عنوان مقاله

1

جعفر نکونام

بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

سازمان اوقاف

13-17/ 10/ 1370

بین المللی

رابطه عقلانیت و بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم

2

جعفر نکونام

معرفت قرآنی

منتشر شده در مجموعه مقالات    

«معرفت قرآنی»، جلد3

پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی -قم

1387

ملی

مصحف حضرت امیر از دیدگاه آیت الله معرفت

3

جعفر نکونام

معرفت قرآنی

منتشر شده در مجموعه مقالات  

«معرفت قرآنی»، جلد5

پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی -قم

1387

ملی

تاریخ گذاری قرآن از دیدگاه آیت الله معرفت

4

جعفر نکونام صغری لک زایی

قرآن و مستشرقین

مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی

17/ 11/ 1391

بین المللی

نقد و بررسی شاخص مضامین در تاریخ­گذاری با تاکید بر تحقیقات بلاشر

5

جعفر نکونام

کنگره بین‌المللی قرآن کریم(انسان و جامعه)

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مشهد

29/ 8/ 1392

بین المللی

حقانیت علم ظاهری در قرآن

6

جعفر نکونام عذرا پیرالی

The 3rd International Conference On Numerical Miracles In The Quran 

EJUM - Universiti Malaya 

22-23 September 2012

INTERNATIONAL 

Numerical Miracle, Fake Miracle 

7

جعفر نکونام عذرا پیرالی

THE 3RD ANNUAL INTERNATIONAL QUR’ANIC CONFERENCE 2013

(MUQADDAS III)

Centre of Quranic Research (CQR)

13 March 2013

INTERNATIONAL 

The Lexical Of Ancient Astronomy On Quranic Phrases

 

2. عنوان کتاب‏های چاپ شده:

1. چکیده پایان‏نامه‏های قرآنی؛ ج1، انتشارات رایزن، تهران، 1378

2. چکیده پایان‏نامه‏های قرآنی؛ ج2، انتشارات رایزن، تهران، 1379

3.   چکیده پایان‏نامه‏های قرآنی؛ ج3، انتشارات رایزن، تهران، 1380

4.   چکیده پایان‏نامه‏های قرآنی؛ ج4، انتشارات رایزن، تهران، 1383

5.   روش تحقیق کتابخانه‏ای با تأکید بر علوم اسلامی؛ انتشارات دانشگاه قم، قم، 1379

6.  درآمدی بر تاریخ‏گذاری قرآن؛ نشر هستی‏نما، تهران، 1380

7.   پژوهشی در مصحف امام علی(ع)؛ انتشارات کتاب مبین، رشت، 1382

8.   روش تحقیق با تأکید بر علوم اسلامی؛ انتشارات دانشگاه قم، قم، 1386

9. درآمدی بر معناشناسی قرآن؛ انتشارات دانشکده اصول دین، قم، 1390

 

3.   عنوان مقاله‏های چاپ شده: 

1.  ترجمه قرآن، چگونه؛ صحیفه مبین، دانشگاه آزاد اسلامی، شمارة 1، بهار 74

2.    سیره سلف صالح فریقین؛ نهمین کنفرانس بین‏المللی وحدت اسلامی، مرداد 75

3.   نظریه عرفی بودن زبان قرآن؛ معرفت، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، شمارة 24، بهار 77

4.   بررسی چند شبهه درباره زبان قرآن؛ مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، شمارة 9، زمستان 77 (علمی پژوهشی)

5.   تحلیل ظاهر و باطن قرآن؛ صحیفه مبین، دانشگاه آزاد اسلامی، شمارة 18، بهار 78

6.    روش تفسیر ظاهر قرآن؛ صحیفه مبین، دانشگاه آزاد اسلامی، شمارة 19، تابستان 78

7.   عرفی بودن زبان قرآن، ادله؛ صحیفه مبین، دانشگاه آزاد اسلامی، شمارة 20، پاییز 78

8.    بررسی جدیدترین نظریه درباره ترتیب آیات؛ پژوهش‏های علوم انسانی، دانشگاه قم، شمارة 1، پاییز 78 (علمی ترویجی)

9.    زبان قرآن، گفتاری یا نوشتاری؛ پژوهش‏های علوم انسانی، دانشگاه قم، شمارة 3، بهار 79 (علمی ترویجی)

10.   پاسخ به مقاله «نقدی بر زبان قرآن، گفتاری یا نوشتاری»؛ پژوهش‏های فلسفی - کلامی، دانشگاه قم، شمارة 5-6، پاییز و زمستان 79 (علمی ترویجی)

11.   زمان‏شناسی سوره حمد؛ صحیفه مبین، دانشگاه آزاد اسلامی، شمارة 24، پاییز 79

12.   نقدی بر کتاب «مصحف امام علی(ع)» تألیف ایازی؛ صحیفه مبین، دانشگاه آزاد اسلامی، شمارة 25، زمستان 79

13.   بررسی روایات ترتیب نزول؛ مجموعه مقالات «قرآن در آیینه پژوهش»، دفتر اول، 1379

14.   پژوهشی درباره آغاز نزول قرآن؛ صحیفه مبین، دانشگاه آزاد اسلامی، شمارة 26، بهار 80

15.   پژوهشی درباره فترت وحی؛ صحیفه مبین، دانشگاه آزاد اسلامی، شمارة28-27، پاییز و زمستان 81

16.  نگاهی انتقادی به علل غرابت در الفاظ قرآن، مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ضمیمة شمارة بیست و نهم و سی‌ام، تابستان و پاییز 1381 (علمی پژوهشی)

17.   تفسیر سوره علق در بستر تاریخی؛ مقالات و بررسی‏ها، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، شمارة (1)74، زمستان 82 (علمی پژوهشی)

18.   اشتراک لفظی در قرآن، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة 143، زمستان82 (علمی پژوهشی)

19.   روش تفسیر باطن قرآن، پژوهش‏نامه قرآن و حدیث، دانشگاه قم، شمارة 2، پاییز و زمستان 82

20.   معناشناسی توصیفی «سماوات» در قرآن، پژوهش دینی، شمارة 9، بهار 84 (علمی پژوهشی)

21.   تفسیر آیة مسّ در بستر تاریخی، مقالات و بررسی‌ها، شمارة (1)77، بهار و تابستان1384 (علمی پژوهشی)

22.  ترادف در قرآن کریم، پژوهش دینی، شمارة 12، زمستان 1384 (علمی- پژوهشی)

23. جستاری در تاریخ گذاری قرآن, پژوهش نامه قرآن و حدیث, شمارة 1, پاییز 1385(علمی_ پژوهشی)

24. ترتیب مصحف امام علی(ع) موافق نزول یا موافق موجود؟، پژوهش‌نامه قرآن و حدیث، شمارة 2، تابستان 1386(علمی_ پژوهشی)

25. التراث الحدیثی عند السنه و الشیعه، محاوله لاعتراف متبادل، نصوص معاصره، شماره 10، ربیع 2007م (بین المللی).

26. تفسیر معناشناسانه آیه محکم و متشابه، پژوهش دینی، شماره 16، تابستان 1387 (علمی_ پژوهشی)

27. بازتاب اندیشه‌های نجومی بابلی در واژگان دخیل قرآن، پژوهش دینی، شماره 17، ویژه‌نامه انگلیسی، 1387 (علمی_ پژوهشی)

28. تفسیر آیة آفاق و انفس در بستر تاریخی، پژوهش نامه قرآن و حدیث، شماره 5، 1387 (علمی پژوهشی)

29. تفسیر تاریخی قرآن، پژوهش دینی، شماره19، 1388 (علمی پژوهشی)

30. تفسیر آیه تبیین در بستر تاریخی، معارف، شماره 15، 1387 (علمی پژوهشی)

31. مصحف امام علی(ع) از دیدگاه آیت الله معرفت، «معرفت قرآنی»، جلد 3، پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی - 1387

32. تاریخ‌گذاری قرآن از دیدگاه آیت الله معرفت، «معرفت قرآنی»، جلد 5، پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی - 1387

33. مصحف امام علی، مدخل دانشنامه قرآن کریم

34. تاریخ‌گذاری قرآن، مدخل دانشنامه قرآن کریم

35. تاریخ‌گذاری قرآن، مدخل دائرة المعارف قرآن کریم

36. جستاری در نسخ شرایع آسمانی، پژوهش دینی، شماره 20، بهار و تابستان 1389 (علمی پژوهشی)، با مشارکت خانم لیلا حسینی

37. معناشناسی ربّ در قرآن، صحیفه مبین، شماره 47، بهار و تابستان 1389 (مروری)، با مشارکت خانم نرگس بهشتی

38. راهبردها و راهکارهای فرهنگی دولت زمینه ساز در رویارویی با جنگ نرم، مشرق موعود، شماره 13، بهار 89 (علمی پژوهشی) با مشارکت مریم کریمی تبار

39. تفسیر تاریخی آیه «مرج البحرین»، کتاب قیم، شماره 2،  1390 (علمی پژوهشی)

40. جستاری در واژگان شرعی، کتاب قیم، شماره 5، بهار 1391 با مشارکت خانم لیلی حسینی (علمی پژوهشی)

41. معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه «عدن» در قرآن کریم، پژوهش های قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، شماره2، پاییز و زمستان 1392 با مشارکت آقای محمد معظمی (علمی پژوهشی)

42. نقد انگاره غیر اخلاقی بودن اهانت های قرآنی، پژوهش نامه قرآن و حدیث، شماره 12، بهار و تابستان 1392 با مشارکت مریم کریمی تبار