سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدهامّتان: علوم و معارف قرآن و حدیث

موضوعات اساسی طرح پژوهشی در علوم اسلامی

1. نوع تحقیق‏

الف. مسئله‏پژوهى(تحقیق درباره‏ىِ یک یا چند سئوال مشخصِ پاسخ‏نیافته یا پاسخِ منقح نیافته)    

ب. موضوع‏پژوهى(گردآورى متون پراکنده و تحلیل و جمع‏بندى آنها)    

ج. متن‏پژوهى(ترجمه و تحقیق یا تصحیح و تحقیق یک متن یکپارچه)     

د. بنیادى / نظرى( صرفاً نتایج نظرى و علمى دارد) 

هـ. کاربردى(نتایج آن براى بهینه‏سازى عملکرد اشیا یا اشخاص یا سازمان‏ها یا مجموعه‏ها به کار مى‏رود)    

و. درون‏رشته‏اى(ویژه‏ىِ موضوعات درون یک رشته)   

ز. میان‏رشته‏اى (در زمینه‏ىِ موضوعات مشترک میان دو یا چند رشته)

 

2. جزئیات تحقیق

2. 1. معرفى موضوع/ مسئله/ متن تحقیق‏

بیان موضوع / مسئله‏ىِ تحقیق(ویژه‏ىِ موضوع‏پژوهى و مسئله‏پژوهى)

   

بیان سئوالات اصلى و فرعى(ویژه‏ىِ مسئله‏پژوهى)

   

بیان فرضیات اصلى و فرعى( ویژه‏ىِ مسئله‏پژوهى)

   

معرفى متن یا متون مورد تحقیق(ویژه‏ىِ متن‏پژوهى)

   

معرفى مؤلف یا مؤلفان متن یا متون مورد تحقیق (ویژه‏ىِ متن‏پژوهى)

   

2. 2. بیان اهمیت موضوع/ مسئله/ متن: (ذکر فواید علمى یا کاربردى)

   

2. 3. بیان پیشینه‏ىِ تحقیق: (ذکر سابقه‏ىِ دیدگاه‏ها و تحقیقات در زمینه‏ىِ موضوع/ مسئله/ متن و بیان کمبودها و اشکالات آنها)

 

2. 4.  ذکر ریز تحقیق‏

عناوین اصلى و فرعى فصول(ویژه‏ىِ مسئله‏پژوهى و موضوع‏پژوهى)

   

موارد تحقیق(ویژه‏ىِ متن‏پژوهى):  

الف. استخراج مآخذ (ذکر آدرس آثارى که مؤلف از آنها نقل کرده‏است)    

ب. استدراک مآخذ (ذکر آدرس آثارى که مؤلف از آنها نقل نکرده، ولى همان مطالب یا مشابه آن در آن آثار نیز وجود دارد)    

ج. نقد مطالب (تأیید یا ردّ مطالب متن) 

د. شرح الفاظ یا عبارات دشوار متن    

هـ. شرح اعلام    

و. تصحیح متن    

ز. ترجمه‏ىِ متن 

نمایه‏سازى(مشترک):  

الف. فهرست آیات   

ب. فهرست احادیث   

ج. فهرست اشعار و امثال   

د. نمایه‏ىِ اعلام   

هـ. نمایه‏ىِ واژگان

 

2. 5.  بیان روش تحقیق

روش گردآورى:

الف. کتابخانه‏اى    

ب. میدانى    (مشاهده؛ مصاحبه؛  پرسش‏نامه)

روش پردازش:

الف. شرحى(استخراج مآخذ، استدراک مآخذ، استدراک مطالب، شرح الفاظ و عبارات دشوار، شرح اعلام)    

ب. نقدى(بیان معایب و محاسن یک شخصیت/ مکتب/ عملکرد/ واقعه/ نظریه/ روایت)    

ج. تفسیرى (کشف مراد متن)    

د. استنباطى(استخراج حکم شرعى یک موضوع) 

هـ . توصیفى (بیان ویژگى‏هاى یک شخصیت/ مکتب/ عملکرد/ واقعه/ نظریه)    

و. تحلیلى(بیان اجزا یا جزئیات یک چیز) 

ز. مقایسه‏اى / تطبیقى(بیان جهات اشتراک یا افتراق دو شخصیت / مکتب/ عملکرد/ واقعه/ نظریه)    

ح. تبیینى (بررسى علل پیدایش یک پدیده) 

ط. استنتاجى(کشف لوازم منطقى یک یا چند قضیه)

 

2. 6.  فهرست منابع: (فارسى، عربى، لاتین و مقالات به تفکیک)

   

2. 7. زمان‏بندى تحقیق:(پیش‏بینى تفصیلى مدت انجام تحقیق به تفکیک مراحل یا فصول تحقیق)