سفارش تبلیغ
آموزش رایگان سئو، سئو روز
آموزش رایگان سئو، سئو روز

مدهامّتان: علوم و معارف قرآن و حدیث

سوابق تحصیلی و شغلی

    نظر

سوابق تحصیلی و شغلی

1. سوابق تحصیلی

 

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی و تخصصی آموزشی

نام مؤسسه

نام کشور

نام شهر

سال اخذ مدرک

دیپلم

اقتصاد اجتماعی

دبیرستان شهید چمران

ایران

گلپایگان

1362

کارشناسی

دبیری الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه تهران

ایران

تهران

1366

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه تهران

ایران

تهران

1368

دکتری

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه تربیت مدرس

ایران

تهران

1373

 


2.  سوابق شغلی:

سمت

نام مؤسسه

نام شهر

از تاریخ تا تاریخ

عضو هیئت علمی

دانشگاه پیام نور

گلپایگان

15/ 1/ 69

1369

عضو هیئت علمی

دانشگاه قم

قم

1/ 8/ 74

ادامه دارد

مدیر گروه علوم قرآن و حدیث

دانشگاه قم

قم

9/ 19/ 80

9/ 19/ 82

سردبیر صحیفه مبین

دانشگاه آزاد اسلامی

اراک

15/ 1/ 78

1/ 8/ 80

مدیر مسئول پژوهش نامه قرآن و حدیث

انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

تهران

1383

ادامه دارد

عضو هیئت مؤسس

انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

تهران

1383

 

عضو هیئت مدیره انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

تهران

1383

1389

عضو انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

تهران

1383

ادامه دارد

عضو هیئت تحریریه پژوهش دینی

 

تهران

1384

1387

عضو حلقه کرسی های نظریه پردازی علوم قرآن و حدیث

هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نوآوری و نقد

تهران

1388

1389

عضو هیئت تحریریه پژوهش های قرآن و حدیث

دانشکده الهیات دانشگاه تهران

تهران

 

ادامه دارد

عضو هیئت تحریریه حدیث پژوهی

دانشگاه کاشان

کاشان

1388

ادامه دارد