سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدهامّتان: علوم و معارف قرآن و حدیث

فرم طرح های تحقیق و تدریس دانشجویان روش تحقیق

دانشچویان محترم طرح های طرح و تدریس را از لینک های ذیل دانلود کنند و پس از پر کردن آنها به آدرس های ذیل ایمیل فرمایند. برای اطمینان بیش تر به آدرس دومی ایمیل کنید. توصیه می‏شود، تا پایان تابستان ایمیل کنید تا ثبت نمرات به تأخیر نیافتد.

jnekoonam@yahoo.com

jnekoonam@gmail.com

 بایسته های پژوهش در علوم قرآن و حدیث برای مشاهده

طرح تحقیق برای مشاهده

طرح تحقیق برای دانلود

طرح تدریس نیمسالی برای دانلود

طرح تدریس کلاسی برای دانلود