سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدهامّتان: علوم و معارف قرآن و حدیث

روش طراحی تحقیق برای پایان نامه و رساله

به‌ نظر می‌رسد، عموم‌ پژوهش‌ها اعم‌ از مسئله‌پژوهی‌، موضوع‌پژوهی‌ و متن‌پژوهی‌ کمابیش‌ چهار مرحله‌ نسبتاً متمایز را به‌ این‌ ترتیب‌ طی‌ می‌کنند: 1.طراحی‌؛ 2.اجرا؛ 3.نگارش‌؛ 4. گزارش‌.
طراحی‌ اولین‌ مرحله پژوهش‌ به‌ شمار می‌رود و اهمیت‌ آن‌ هرگز کمتر از دیگر مراحل‌ نیست‌. خود طراحی‌ پژوهش‌ هم‌ مراحلی‌ دارد که‌ در این‌ فصل‌ نخست‌ تعریف‌ طراحی‌ و بیان‌ اهمیت‌ آن‌ و سپس‌ چگونگی‌ مراحل‌ آن‌ می‌آید.
طراحی‌ یا نقشه‌کشی‌ و یا برنامه‌ریزی‌ پژوهش‌ عبارت‌ است‌ از تعیین‌ چارچوب‌ و دورنمای‌ آنچه‌ درباره آن‌ پژوهش‌ صورت‌ خواهدگرفت‌. به‌ آنچه‌ از رهگذر برنامه‌ریزی‌ پژوهش‌ حاصل‌ می‌آید، «طرح‌ تحقیق‌» گویند.
یادآوری‌: چنان‌ که‌ ملاحظه‌ می‌شود، در طراحی‌ تمام‌ ابعاد و مراحل‌ پژوهش‌ به‌طور اجمالی‌ مورد مطالعه‌ قرارمی‌گیرد. ازاین‌رو طرح‌ تحقیق‌ مشابه‌ اصل‌ پژوهش‌ است‌؛ با این‌ تفاوت‌ که‌ در طرح‌ تحقیق‌ موضوع‌ به‌ طور اجمالی‌ و در اصل‌ پژوهش‌ به‌ نحو تفصیلی‌ مورد مطالعه‌ واقع‌ می‌شود.
طرح‌ تحقیق‌ همانند نقشه ساختمان‌ است‌ که‌ معمار برای‌ احداث‌ آن‌ ناگزیر است‌، نقشه مناسبی‌ را از پیش‌ تهیه‌ کند و در تمام‌ مراحل‌ همواره‌ پیش‌ رو داشته‌باشد.
برخی‌ از مهم‌ترین‌ فوایدی‌ که‌ یک‌ طرح‌ تحقیق‌ به‌ همراه‌ دارد، به‌ این‌ قرار است‌:
گستره و چارچوب‌ و نقشه کلی‌ پژوهش‌ را می‌نمایاند؛
مسیر پژوهش‌ را مشخص‌ می‌سازد و از ندانم‌کاری‌ می‌رهاند؛
از بی‌نظمی‌ و پراکنده‌کاری‌ رهایی‌ می‌بخشد؛
از تلاش‌های‌ زاید و بیهوده‌ جلوگیری‌ می‌کند؛
هزینه پژوهش‌ را کاهش‌ می‌دهد؛
ارزیابی‌ پیش‌رفت‌ کار را ممکن‌ می‌سازد.

برای ملاحظه روش طراحی تحقیق برای پایان نامه و رساله اینجا را کلیک کنید.