سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدهامّتان: علوم و معارف قرآن و حدیث

ترتیب مصحف امام علی(ع)

بررسی «ترتیب مصحف امام علی(ع) موافق نزول یا موافق موجود؟» در آخرین شماره از پژوهش‌نامه «قرآن و حدیث»

گروه اندیشه: مقاله «ترتیب مصحف امام علی(ع) موافق نزول یا موافق موجود؟» تألیف «جعفر نکونام»، در آخرین شماره از پژوهش‌نامه «قرآن و حدیث» منتشر شده است.

پژوهش‌نامه «قرآن و حدیث»

به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، از دیرباز تلقی علمای سنی و شیعه از روایاتی که در زمینه مصحف امام علی(ع) رسیده، این بوده است که ترتیب آن بر خلاف ترتیب مصحف رایج، موافق نزول بوده است، اما در این اواخر برخی در روایاتی که بر موافق نزول بودن مصحف امام علی(ع) دلالت دارد و ترتیب آن را همسان ترتیب مصحف رایج معرفی کردند و نه ویژگی که برای آن یاد کرده‌اند، این است که در حواشی آن تفسیر و شأن نزول قرآن آمده بود.

در این مقاله با بررسی آن روایات و ایراداتی که بر آن‌ها وارد کرده‌اند، نشان داده می‌شود که این ایرادات وارد نیست و آن روایات مستندات ارزشمندی برای موافق نزول بودن مصحف امام علی(ع) تلقی می‌شود.

در بخشی از این مقاله در رابطه با دلایل مرتب بودن مصحف امام علی(ع) موافق نزول می‌خوانید: به نظر می‌رسد که هم عقل و هم نقل گواهی می‌کنند که ترتیب مصحف امام علی(ع) موافق نزول بوده است.

نویسنده تصریح کرده است: روایات بیان شده دو دسته‌اند؛ دسته‌ای از آن روایات با تعبیری چون «فألفه کما انزل الله» از ابورافع و ... به اجمال خبر داده‌اند و دسته دیگر از روایات شامل ترتیب نزول یکایک سوره‌های قرآن هستند که از آن حضرت نقل یا به مصحف امام صادق(ع) منسوب شده است.

نکونام در این مختصر نوشته است: ترتیب سور مندرج در روایات اخیر صراحتاً به مصحف آن حضرت نسبت داده نشده است، اما تلویحاً از ترتیب سور آن حکایت دارد. طی یکی از این روایات با تعبیر «حکی عن شعبة مصحف الصادق(ع)» ترتیب سوره‌های مصحف منسوب به امام صادق(ع) که بر وفق زمان نزول است، گزارش شده است و می‌دانیم که آن بزرگوار یکی از وارثان مصحف امام علی(ع) بوده است.

در ادامه نویسنده گفته است: بنابراین می‌توان ترتیب سوره‌های مصحف منسوب به ایشان را به واقع ترتیب سوره‌های امام علی(ع) دانست. دو راوی نیز به نام‌های «سعیدبن مسیب» و «مقاتل‌بن سلیمان» طی دو روایت جداگانه ترتیب نزول سوره‌های قرآن را از حضرت علی(ع) گزارش کرده‌اند که کاملاً با ترتیب سور منسوب به مصحف امام صادق(ع) موافقت دارد.

پژوهش‌نامه «قرآن و حدیث» به صاحب امتیازی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران، مدیرمسئولی «جعفر نکونام» و سردبیری «عباس همامی» به تازگی، در شماره دوم، به بازار علم و اندیشه عرضه شد.