سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدهامّتان: علوم و معارف قرآن و حدیث

نیازهای پژوهشی در حوزه علوم و معارف قرآن

مطالبی که در این نوشتار انعکاس یافته، شامل سه قسمت مفاهیم بنیادی، انواع و طبقه بندی نیازها برای نظریه پردازی، نوآوری و نقد در زمینه علوم و معارف قرآن است.

 

1. مفاهیم بنیادی

برخی از مهمترین مفاهیم اساسی در زمینه بایستههای نظریه پردازی و نوآوری و نقد در حوزه علوم قرآنی به قراری است که اینک بیان می شود:

الف. نظریه پردازی: در تعریف آن آمده است: «ارایه نظریه علمی جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از وجاهت و سطح علمی بوده، دارای مبانی، فرضیه و دلایل کافی و ساختار علمی منطقی باشد»(آیین نامه برگزاری کرسی های نوآوری و نظریه پردازی، ماده1).

ب. نوآوری: در تعریف نوآوری آمده است: «نوآوری به ارایه روشمند هرگونه نظریه، دیدگاه، رویکرد و بحث علمی جدید در ساحات و سطوح مختلف اطلاق می شود».(همان).

تبصره: اگر چه درباره نوآوری و نظریه پردازی ابهاماتی وجود دارد؛ اما احساس عمومی این است که نوآوری مثل بیان این گزاره است که مراد از «لایمسه الا المطهرون» این است که جز فرشتگان به وحی دسترسی ندارند؛ اما نظریه مانند بیان این گزاره است که معنای هر واژه و تعبیر قرآنی عبارت معنایی است که معهود عرب حجاز عصر نزول بوده است.

با توجه به این دو مثال به نظر می رسد، اشتراکات و تفاوت های آن دو از این قرار است:

نظریه و نوآوری در این جهات با هم اشتراک دارند:

اولاً، هر دو نوآوری اند و پیش تر از سوی کسی مطرح نشده اند.

ثانیاً، هر دو بر ادله ای مبتنی است.

 ثالثاً، هر دو پیش فرض هایی دارد.

رابعاً، هر دو نتایجی دارد.

خامساً، تحقیق در هر دو روشمند است: از مواجهه با مسئله و بیان فرضیه و گردآوری اطلاعات و پردازش آنها شروع می شود و به یک گزاره علمی منتهی می گردد.

مهم ترین تفاوتی که میان نظریه و نوآوری وجود دارد، این است که نوآوری کم دامنه، اما نظریه پردامنه است. به این ترتیب نوآری از این جهت یک نمونه و مصداقی از نمونه ها و مصادیقی است که یک نظریه در تفسیر آنها بیان شده است.

ج. نقد: در تعریف آن آمده است: «نقد استقصاء مستدل، متقن و مستند مجموعه محاسن و معایب یک مکتب، نظریه و نظر یا اثر علمی در مسیر ابطال یا تکمیل آن با رعایت ادبیات رشته علمی مربوط و منطق و اخلاق نقد که از چارچوب نظری و ساختار علمی روشن برخوردار باشد»(همان).

د. علوم قرآنی: مراد از علوم قرآنی هر علمى است که موضوع آن خصوص قرآن یا اجزا و یا متعلقات آن است؛ مانند تاریخ قرآن، اخلاق در قرآن، اسباب نزول و مانند آنها. به این ترتیب مطلق تاریخ یا اخلاق به جهت آن که موضوع‏ آنها اعم از قرآن است، جزو علوم قرآنی دانسته نمى‏شود.

 

2. انواع نظریه پردازی، نوآوری و نقد

مهم ترین موارد نظریه پردازی، نوآوری نقد به این قرار است:

الف. بنیادى: غرض از بنیادى‏ آن است که نتایج آن به جنبه نظری دارد و به گسترش مرزهاى دانش می انجامد؛ نظیر عرفی بودن زبان قرآن، موافق نزول بودن ترتیب آیات در سوره ها، عرب عصر نزول بودن مخاطبان قرآن.

ب. کاربردى: مراد از کاربردى آن است که نتایج آن جنبه عملی و اجرایی دارد و به بهینه ساختن وضعیت چیزى کمک کند؛ نظیر: تأثیر آواى قرآن کریم بر کاهش درد بیماران بعد از اعمال جراحى‏ شکم، ارزیابى میهمانى در جامعه کنونى از دیدگاه قرآن و حدیث، علل انحرافات جنسى در بین جوانان.

ج. تطبیقی: مقصود از تطبیقی آن است که دو چیز اعم از مکتب، اثر، شخصیت، نظریه، واقعه و جز آنها با هم مقایسه شوند و جهات اشتراک و افتراق آنها احصاء و تجزیه و تحلیل گردد و آن اقسام دارد که برخی از مهم ترین آنها عبارت اند از:

میان رشته ای (ناظر به موضوعات مشترک میان قرآن و علوم)، مانند: طمأنینه در قرآن و روان شناسی؛ و تاریخی (بررسی تاریخی یک موضوع یا نظریه در بستر تاریخی)؛ نظیر: پیشینه تاریخی تأویل قرآن.  

د. نقدی: چنان که آمد، منظور از نقد آن است که محاسن و معایب یک مکتب، اثر، شخصیت، نظریه، واقعه و جز آنها احصاء و تجزیه و تحلیل گردد. ردّ شبهات را می توان ذیل این قسم قرار داد

 

3. طبقه بندی نیازهای حوزه های نظریه پردازی، نوآوری و نقد

مهم ترین نیازها در زمینه علوم و معارف قرآن از این قرار است:

 

3. 1. بنیادی: برخی از مهم ترین بخش های حوزه بنیادی از این قرار است:

الف. روش تحقیق در علوم قرآن: در حوزه روش تحقیق قرآن چندان پژوهش در خوری نشده است و برخی از مهم ترین نیازها در این زمینه عبارت اند از: روش کاربردی کردن معارف قرآنی، روش تحقیق کاربردی در در زمینه معارف قرآنی، روش تحقیق تطبیقی و مقایسه ای در زمینه علوم و معارف قرآن، بررسی روش های تحقیق خاورشناسان در زمینه قرآن.

ب. علوم قرآن: در حوزه علوم قرآن بسیاری از موضوعات کهن هست که همچنان محل بحث و نزاع علمی است؛ نظیر: اعجاز قرآن، تحریف قرآن، بطون قرآن، ناسخ و منسوخ قرآن، حجیت ظواهر قرآن، ترجمه قرآن.

ج. تاریخ علوم قرآن: بررسی تاریخ هر علمی کاشف بسیاری از حقایق مغفول است. در تاریخ یک علم این موضوعات مطرح است: بررسى تاریخى تعریف علم و مهم‏ترین مباحث آن، معرفى تفصیلى اولین و مهم‏ترین آثار به ترتیب تاریخى، تعریف مهم‏ترین مصطلحات علم به ترتیب تاریخى، بررسى تاریخى طبقه‏بندى علم، بررسى تاریخى شاخه‏هاى علم. نظیر: تاریخ علم عدم تحریف قرآن؛ تاریخ علم اسباب نزول؛ تاریخ علم ناسخ و منسوخ؛ تاریخ امثال قرآن؛ تاریخ قصص قرآن؛ تاریخ علم اسباب نزول قرآن؛ تاریخ علم غریب قرآن؛ تاریخ علم محکم و متشابه؛ تاریخ علم تأویل قرآن؛ تاریخ علم ظاهر و باطن قرآن؛ تاریخ علم تجوید قرآن؛ تاریخ علم رسم القرآن.

د. معارف قرآن: این حوزه شامل هر موضوعی که بتوان آیاتی را درباره اش یافت، فرا می گیرد؛ مانند: زن در قرآن، انسان در قرآن. بسیاری از نیازهایی که در ادامه یاد می شود، زیر مجموعه همین حوزه است؛ اما نظر به اهمیت آنها به طور مستقل می آید.  

هـ. تاریخ‏گذارى قرآن: مراد از تاریخ­گذاری تعیین تاریخ نزول است و آن یا در خصوص یک سورة کامل است و یا در خصوص آیه یا آیاتی خاص. بایسته­های پیشنهادی: سوره‏هاى مکى، تاریخ گذاری سوره بقره، تاریخ گذاری سوره آل عمران، تاریخ گذاری سوره توبه، تاریخ‏گذارى آیات ولایت، تاریخ‏گذارى آیات صلاة، تاریخ‏گذارى آیه مباهله، تاریخ‏گذارى آیه تطهیر، تاریخ‏گذارى آیات زکات، تاریخ‏گذارى آیات ناسخ و منسوخ‏.

و. قرآن و جاهلیت: نظر به این که قرآن به زبان و فرهنگ عرب عصر نزول سخن گفته است، دانش ها و عناصر فرهنگی و جغرافیایی آنان در آیات قرآن بازتاب یافته است. بررسی هریک از دانش ها و عناصر فرهنگی و جغرافیایی به شناخت بهتر آموزه های قرآنی کمک می کند؛ نظیر: نجوم جاهلی در قرآن؛ جغرافیای انسانی در قرآن؛ جغرافیای گیاهی در قرآن؛ جغرافیای جانوری در قرآن؛ جغرافیای طبیعی در قرآن؛ جغرافیای تاریخی در قرآن؛ سنن سیاسی در قرآن؛ سنن نظامی در قرآن؛ سنن اقتصادی در قرآن.

ز. قرآن و شبهات: قرآن و شبهات خاورشناسان، قرآن و شبهات وهابیان، قرآن و شبهات قرآنیان.

ح. قرآن و مباحث جدید: بسیاری از موضوعات هست که در قرآن در خصوص آنها به صراحت سخنی نرفته است؛ اما می توان دیدگاه قرآن درباره آنها استخراج و استنباط کرد. تحقیق در زمینه این موضوعات دشوارتر از موضوعاتی است که در قرآن به صراحت از آنها سخن گفته شده است. راه تحقیق این موضوعات در قرآن این است که نخست، تمام ابعاد و اجزاء و جزئیات موضوع شکافته شود و مجهولات و سؤالات مربوط به آنها معین گردد و آنگاه کلیدواژه هایی که می تواند محقق را به آیات مربوط راهنمایی کند، معین شود و آن آیات گردآوری و پاسخ مجهولات و سؤالات با تأمل بر روی آنها استنباط گردد. این حوزه شامل استنباط نظر قرآن درباره مباحث جدید و یا تعارض ظاهری قرآن با این مباحث می شود؛ نظیر: قرآن و مدرنیته(تجدد)، قرآن و هرمنوتیک، زبان قرآن، تاریخ گذاری قرآن، معناشناسی قرآن، تفسیر تاریخی یا ترتیب نزولی قرآن، مردم­سالاری در قرآن؛ تحزّب در قرآن؛ انتخابات در قرآن؛ مشاوره در قرآن؛ ولایت فقیه در قرآن؛ مدرنیته در قرآن؛ سکولاریسم در قرآن؛ پلورالیسم در قرآن؛ آزادی در قرآن؛ بانک­داری در قرآن؛ بیمه در قرآن؛ شبیه سازی در قرآن.

ط. معناشناسى واژگان قرآن: مراد از معناشناسی واژگان قرآن عبارت شناخت معنای تاریخی و توصیفی آنهاست. برخی از واژگانی که کاربرد قابل ملاحظه ای در قرآن دارند و می تواند مورد پژوهش قرار گیرد، از این قرار است: آیه، ارض، اسلام، اللَّه، امت، امر، ایمان، بینه، تقوا، توکل، حق، حکم، خیر، دنیا، دین، ذکر، ذنب، ربّ، رحمت، رسول، سبیل، سماء، شرک، شیطان، صدق، صلح، ضلالت، ظلم، عبادت، عذاب، علم، عمل، فسق، فضیلت، قرآن، قلب، قوم، کتاب، کذب، کفر، مثل، مشیت، مغفرت، موت، ناس، نبى، نذیر، نزول، نعمت، نفس، نور، ولى، هدایت، یوم.

 

3. 2. تطبیقی

برخی از موضوعات و مسائل هست که در دو چند رشته یا مقطع تاریخی مورد بحث قرار گرفته اند. بررسی جهات اشتراک و افتراق آنها و یا تأثیر و تأثر آنها می تواند به تولید دانش و نوآوری بیانجامد. مهم ترین بخش های این حوزه از این قرار است:

الف. قرآن و ادیان: قرآن و نسخ شریعت ها، قرآن و تعامل با ادیان، قرآن و عهدین، قرآن و اوستا، قرآن و اپانیشادها، آفرینش جهان در قرآن و عهدین؛ اخلاق در قرآن و عهدین؛ انفاق در قرآن و عهدین؛ جن در قرآن و عهدین؛ جهاد در قرآن و عهدین؛ حکومت در قرآن و عهدین؛ خدا در قرآن و عهدین؛ دعا در قرآن و عهدین؛ دنیا در قرآن و عهدین؛ رجعت در قرآن و عهدین؛ روح در قرآن و عهدین؛ سعادت و شقاوت در قرآن و عهدین؛ فرشتگان در قرآن و عهدین؛ گناه در قرآن و عهدین؛ محبت در قرآن و عهدین؛ معاد در قرآن و عهدین؛ نماز در قرآن و عهدین؛ تأویل متشابهات در اسلام و یهود و مسیحیت؛ عبادت در قرآن و عهدین؛ معجزه در قرآن و عهدین؛ ذکر در قرآن و عهدین؛ حجاب در قرآن و عهدین؛ جنگ و صلح در قرآن و عهدین؛ مبدأ و معاد در قرآن و اوستا؛ ابلیس در قرآن و اوستا.

ب. قرآن و شیعه و سنی: میان شیعه و اهل سنت در بسیاری از جهات تاریخی، کلامی و فقهی اختلاف نظر وجود دارد و در بسیاری از جهات نیز اتفاق نظر. مقایسه موضوعات قرآنی میان منابع شیعی و سنی ارزشمند است. گاهی نیز مفسران شیعی و سنی از تفاسیر یکدیگر بهره برداری کرده یا دیدگاه های یکدیگر را به نقد کشیده اند. بررسی تطبیقی میان آنها دستاوردهای نوی به همراه دارد؛ نظیر: اسرائیلیات در تفاسیر شیعه و سنى؛ بررسى تطبیقى روایات تفسیرى شیعه و سنى؛ بررسى مقایسه‏اى مباحث اجتماعى المیزان و المنار؛ بررسی تطبیقی تبیان شیخ طوسی و جامع البیان طبری.

ج. تأثیرات عصرى در تفاسیر: مفسران در تفسیر قرآن بسیار متأثر در دانش ها و مقتضیات عصر خود بوده اند. شناخت دانش ها و متقضیات عصر مفسر و میزان تأثیرپذیری او در تفسیر قرآن مفید به نظر می رسد؛ نظیر: تأثیرات عصرى در تفسیر تبیان؛ تأثیرات عصرى در تفسیر المنار؛ تأثیرات عصرى در تفسیر جواهر القرآن.

د. قرآن و علوم قدیم: در علوم قدیم نظیر کلام، فلسفه، عرفان، فقه، اصول فقه، نحو و بلاغت برخی موضوعاتی که در قرآن نیز آمده، بحث شده است؛ نظیر: سعادت انسان از نگاه قرآن و فلسفه؛ سوگند در قرآن و شعر جاهلى؛ حروف مقطعه و علم الحروف؛ کرامت در قرآن و عرفان؛ زهد در قرآن و حدیث و تصوف.

هـ. قرآن و علوم جدید: برخی بر این باورند که در آیات قرآن از پاره ای از حقایق علمی معاصر سخن رفته است و بنابراین از حقایقی سخن گفته شده است که عرب عصر نزول به آنها آگاه نبوده و انسان معاصر بر اثر پیشرفت علوم به فهم آنها نائل آمده است. البته در مقابل نیز برخی بر این باورند که پاره ای از آیات قرآن با دستاوردهای علمی معاصر سازگاری ندارد؛ به همین روی اثبات یا رد چنین دیدگاه هایی در گرو بررسی تطبیقی علوم جدید و آیات مربوط است؛ نظیر: قرآن و نجوم معاصر؛ قرآن و زیست‏شناسى؛ قرآن و جامعه‏شناسى؛ قرآن و زمین­شناسی؛ قرآن و روان شناسی؛ قرآن و حقوق؛ قرآن و اقتصاد؛ قرآن و علوم سیاسی؛ جوان در قرآن و حدیث و روان‏شناسى؛ جهان در قرآن و علم؛ مردم سالارى در قرآن و غرب؛ قرآن و سکولاریسم؛ گریه در آیات و روایات و روان‏شناسى؛ بهداشت در قرآن و حدیث و پزشکى؛ نظم در قرآن و حدیث و مدیریت؛ هجرت در در قرآن و حدیث و جامعه‏شناسى؛ تمدن در قرآن و حدیث و جامعه‏شناسى.

 

3. 3. کاربردی

در این حوزه لازم است گردآورى اطلاعات براى تبیین موضوع به روش میدانى و گردآورى اطلاعات به منظور ارزیانى و ارایه راه­حل‏ها به شیوه کتابخانه‏اى باشد.

این حوزه به واقع زیرمجموعه حوزه معارف قرآن تلقی می شود که نظر به اهمیتش به طور مستقل مطرح می گردد. بایسته­های پیشنهادی، نظیر: رسم عزادارى ائمه(ع)؛ رسم پوشش؛ رسم سیاحت و گردش؛ اخلاق مطبوعاتى؛ رسم ورزش؛ رسم تبلیغ دین؛ رسم دعا؛ رسم زیارت؛ فعالیت سیاسى؛ رسم تحزّب؛ خرافات؛ مدگرایى؛ اخلاق شهروندى؛ اوقات فراغت؛ استبداد سیاسی؛ نوگرایى در زندگی؛ سرگرمى، کاربردی کردن قرآن، قرآن و جوانان، قرآن و مطبوعات، قرآن و خانواده، قرآن و بهداشت، قرآن و محیط زیست، قرآن و آشوب های اجتماعی، قرآن و تهاجم فرهنگی، قرآن و تجمل، قرآن و مدگرایی


چشم‏انداز بیست‏ساله فعالیت‏های قرآنی

مشاور قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

افزایش سطح معرفت قرآنی مردم نیازمند عزم ملی است

گروه فعالیت‌های قرآنی: بالابردن سطح معرفت قرآنی مردم، نیازمند آن است که همه دستگاه‌ها و سازمان‌های نظام در راستای تحقق آن همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا) شعبه خراسان رضوی، دکتر «محمدعلی خواجه‌پیری»، مشاور قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه، 10 بهمن‌ماه در نشست بررسی سند چشم‌انداز قرآن پژوهی کشور که در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه یک بسته کامل قرآنی تهیه شده که حوزه‌های مختلف قرآنی را احصاء کرده و سهم قرآن در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش، پژوهش و تبلیغ و ترویج به تفکیک مشخص شده است.

وی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه، این بسته به عنوان اولین بسته فرهنگی ارایه می‌شود، افزود: حاکمیت و محوریت قرآن و سنت اهل بیت(ع) در همه ابعاد، راهبرد کلان بسته قرآنی برنامه پنجم توسعه است که در 10 بند، قوت‌ها و فرصت‌ها و 15 بند، ضعف‌ها و تهدیدها در حوزه قرآن مشخص شده، زیرا بدون توجه به فرصت‌ها و تهدیدها نمی‌توان به یک برنامه عملی دست یافت.

خواجه پیری، سیاست‌های اجرایی محوریت قرآن و سنت اهل بیت(ع) را در چهار بخش ذکر کرد و ادامه داد: نهادینه‌سازی فراگیری قرآن در سطوح مختلف با بهره‌گیری از نیروی انسانی، تعظیم قرآن در سطوح داخلی و خارجی و زدودن اتهام کم‌توجهی شیعیان به قرآن، نهادینه‌سازی فرهنگ ولایت در همه عرصه‌ها و مقابله با تهاجم دشمنان و معاندان و پاسخگویی به‌موقع در مواجهه با شبهات از سیاست‌های اجرایی این راهبرد کلان است.

رییس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور با بیان اینکه پس از تعیین سیاست‌های اجرایی،‌ تکالیف دولت در راستای دستیابی به این برنامه مشخص شده است، تصریح کرد: جهت تحقق حاکمیت و محوریت قرآن در راستای فرهنگ قرآنی و نهادینه‌سازی تمسک به ثقلین در جامعه و مقابله با جریانات انحرافی در دین و زدودن خرافه و اوهام، دولت مؤظف است، با استفاده از امکانات لازم به تکالیف و وظایف مشخص شده، عمل کند.

وی افزود: انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم جهت نظریه‌پردازی و کشف مبانی معرفتی و تولید علم در راستای شکل‌گیری نظام فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور براساس قرآن، طراحی و اجرای برنامه ملی توسعه و تعمیق سواد قرآنی به معنای مهارت‌های پایه خواندن، درک و فهم قرآن با محوریت آموزش و پرورش و اشاعه مفاهیم قرآنی در همه دروس را می‌توان از جمله وظایف دولت در این بخش دانست.

 محمدعلی خواجه‌پیری:
نهادینه‌سازی فراگیری قرآن در سطوح مختلف با بهره‌گیری از نیروی انسانی، تعظیم قرآن در سطوح داخلی و خارجی و زدودن اتهام کم‌توجهی شیعیان به قرآن، از سیاست‌های اجرایی این راهبرد کلان است

خواجه‌پیری با بیان اینکه طراحی و اجرای برنامه ارتقای دانش و مهارت‌های عمومی و تخصصی معلمان قرآن، کاهش تصدی‌گری بخش دولتی و عمومی و حمایت از مجامع و مؤسسات مردمی قرآنی و ایجاد شبکه ‌فعالیت‌های قرآنی از دیگر وظایف دولت است، اظهار کرد: از دیگر وظایف دولت، می‌توان به ایجاد و توسعه مهدها و پیش‌دبستانی‌ها در مراکز قرآنی توسط مؤسسات مردمی، بازنگری رشته‌های قرآنی در دانشگاه‌ها، گسترش فعالیت‌های پژوهشی ــ آموزشی و پژوهشی ــ تبلیغی در جهان و حمایت از آثار قرآنی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: ایجاد سامانه آماری و اطلاع‌رسانی قرآنی، حمایت از آثار مطلوب علمی ــ ادبی و رسانه‌ای ــ قرآنی و پیشگیری از تولید محصولات ضعیف به نام قرآن، حمایت از فعالان قرآنی در پدید‌ آوردن آثار قرآنی، حمایت از برنامه‌های ترویج الگوی زندگی قرآنی به‌ ویژه در نهاد خانواده، شناسایی و آسیب‌شناسی انحرافات و خرافات و اقدام برای پاسخگویی آن‌ها، گسترش مراکز آموزشی بین‌المللی قرآن در داخل و خارج از کشور، ایجاد کتابخانه تخصصی و مراکز استاد قرآن، طراحی و اجرای نظام سنجش و ارزشیابی فعالیت‌های قرآنی و تدوین طرح جامع فرهنگ ولایت و انتظار از مجموعه تکالیف دولت است که در بسته قرآنی برنامه پنجم توسعه به آن‌ها اشاره شده است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در بسته قرآنی شاخص‌هایی ذکر شده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موضوع برخورداری 25 درصد از جمعیت با سواد بالای 15 سال کشور، از سواد قرآنی به معنای خواندن، فهم و تدبر و نیز اختصاص یک درصد بودجه پژوهشی کشور به پژوهش‌های قرآنی در برنامه پنجم توسعه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه شاخص سوم بسته قرآنی این است که تا پایان برنامه، 100 درصد معلمان ابتدایی و دبیران قرآن مقاطع راهنمایی و دبیرستان باید دارای صلاحیت حرفه‌ای آموزش قرآن باشند، گفت: افزایش سرانه دولتی حمایت از فعالیت‌های قرآنی مردمی، و قرآنی اداره شدن تمامی مهدهای کودک تا پایان برنامه پنجم توسعه از دیگر شاخص‌های موجود در این بسته است.

خواجه‌پیری تصریح کرد: رشد قرآن‌خوانی در پایان برنامه باید به نحوی باشد که 50 درصد از افراد جامعه، روزانه یک صفحه از قرآن را بخوانند، با آن مأنوس شوند و مفاهیم آن را درک کنند، البته با روش‌های جذاب، این نگرش قرآنی در کشور رواج یابد و خود مردم بدون اجبار، روزانه قرآن را تلاوت کنند.

تحقیقات قرآنی کاربردی، در چشم‌انداز آینده مورد توجه قرار گیرد

در این مراسم همچنین دکتر «جعفر نکونام»، استادیار دانشگاه قم، اظهار کرد: باید در چشم‌انداز آینده قرآن‌پژوهی کشور، تحقیقات کاربردی مورد توجه واقع شود، زیرا اکثر تحقیقاتی که امروزه در حوزه قرآن انجام می‌شود، تحقیقات بنیادین است که محقق صرفاً یک مسئله علمی را عرضه می‌کند و نمی‌توان از آن تحقیقات استفاده کرد.

وی با بیان اینکه متأسفانه عنوان پژوهش به تحقیقات مسئله‌محور گفته می‌شود، تصریح کرد: آنچه که نیاز است در تحقیق به آن پرداخته شود، حول سه محور مسئله‌پژوهی، موضوع‌پژوهی و متن‌پژوهی می‌توان مطرح کرد؛ در مسئله‌پژوهی باید یک یا دو سؤال محور کار قرار گیرند، در موضوع‌پژوهی اطلاعات مختلفی حول یک موضوع در اختیار ما قرار دارد و در متن‌پژوهی یک متن یکپارچه و منسجم در اختیار داریم که می‌خواهیم نقد یا شرحی بر آن متن بنویسیم.

مدیر مسئول مجله علمی ــ پژوهی «پژوهش‌نامه قرآن و حدیث» تصریح کرد: گاهی محقق با تکیه بر کتابی و دیدگاهی، موضوعی را بدون مقایسه با متون و دیدگاه‌های دیگر بررسی می‌کند که این پژوهش هیچ‌گاه با نوآوری همراه نخواهد بود، از این‌رو برای دستیابی به نوآوری باید یک موضوع در دانش‌های مختلف مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد و وجوه اشتراک و افتراق آن مشخص شود.

وی با بیان اینکه در بسیاری از علوم و موضوعات مطرح شده در علوم جدید، به قرآن توجهی نشده است، افزود: پژوهش‌هایی که در رابطه با قرآن و علوم جدید انجام شده کافی نیست و نیاز است که فعالیت‌های بیشتری در این زمینه صورت گیرد. معناشناسی، هرمنوتیک، کرونولوژی، گونه‌شناسی و علوم‌تجربی از موضوعاتی است که مورد توجه قرار نگرفته است.

نکونام ادامه داد: می‌خواهیم قرآن را همان‌گونه که ذهنیت کنونی ما آن را فهم می کند برای مردم بیان کنیم، از این‌رو نتوانسته‌ایم پژوهش‌های مناسبی در این زمینه ارائه دهیم.

وی یکی از خلاءهای بزرگ جامعه امروز را بی‌توجهی به نگارش تحقیق شایسته‌ در علوم قرآن و حدیث دانست و اظهار کرد: محققان با روش صحیح تحقیق در علوم قرآنی آشنا نیستند و به دلیل سختی کار یا ناتوانی، وارد موضوعات و مسایل روز نمی‌شوند و البته گاهی اوقات از آنجا که واهمه دارند، مبادا شبهه‌ای را مطرح کنند به موضوعات قرآنی نمی‌پردازند.

عضو هیئت تحریریه نشریه پژوهش‌های علوم انسانی دانشگاه قم با بیان اینکه اگر محققان کشور موضوعاتی که شبهاتی در آن وجود دارد مطرح نکنند، فرقه‌های دیگر بر روی آن موضوعات کار می‌کنند و در راستای تخریب شیعه گام برمی‌دارند، تصریح کرد: با شبهه‌پردازی نصف علم پیش می‌رود، از این‌رو باید قبل از اینکه فرقه‌های دیگر شبهات را مطرح کنند، به این موضوعات پرداخته شود تا جلوی خطرات بعدی گرفته شود.

  رئیس مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور:
رشد قرآن‌خوانی در پایان برنامه باید به نحوی باشد که 50 درصد از افراد جامعه، روزانه یک صفحه از قرآن را بخوانند، با آن مأنوس شوند

وی یکی از آفات پژوهش را عامیانه‌سازی نتایج تحقیق دانست و ادامه داد: نباید نتایج تحقیق را برای عوام و کسانی‌ که ظرفیت لازم را در پذیرش آن نتایج ندارند مطرح کرد، بلکه باید نتایج حاصل از تحقیق با زبان اهل آن فن ارایه شود.

نکونام با بیان اینکه باید بستر لازم برای نظریه‌پردازی در‌باره موضوعات فراهم شود، گفت: با حاشیه نوشتن بر دیدگاه گذشتگان نمی‌توان نظریه‌پردازی کرد، زیرا نظریه‌پردازی به این معناست که یک نظریه جدید و مخالف با نظرات دیگر بیان شود و گاهی اوقات این نظریه‌ها با مخالفت رو‌به‌رو می‌شود و باید اخلاق پذیرش نقد را در جامعه وارد کنیم.

استادیار دانشگاه قم افزود: متأسفانه آن‌گونه که باید، به پژوهش و پژوهشگر از لحاظ مادی توجه نمی‌شود، از این‌رو افراد ترجیح می‌دهند به جای کار پژوهش، تدریس را پیشه ‌خود کنند، زیرا درآمد تدریس بیش از پژوهش است.

مدیر مسئول مجله علمی ــ پژوهی «پژوهش‌نامه قرآن و حدیث»، ضعف اطلاع‌رسانی درباره پژوهش‌های انجام شده را علت فعالیت‌های تکراری و هم‌ارز دانست و یادآور شد: اگر بخواهیم بستر ترویج پژوهش‌های قرآنی را در چشم‌انداز آینده قرآ‌ن‌پژوهی فراهم کنیم، باید روش تحقیق در قرآن، مناظره، کارگاه‌های آموزشی و کرسی‌های نظریه‌پردازی مورد توجه قرار گیرند و متولی پژوهش‌های قرآنی کسی باشد که بتواند دیدگاه‌های مختلف را بپذیرد و به دیدگاه‌های مطرح‌شده مجال مطرح شدن بدهد.


محورهای پژوهشی در علوم اسلامی

4. محورهاى پژوهشى در علوم اسلامى

در هر پژوهشى از جمله در پژوهش‏هاى اسلامى ممکن است، یکى از این موارد «مسئله»، «موضوع» و «متن» محور قرار بگیرد و گردآورى و پردازش اطلاعات بر محور آنها صورت بگیرد؛ به این ترتیب، سه نوع پژوهش پدپد مى‏آید:

1. مسئله‏پژوهى،

2. موضوع‏پژوهى

3. متن‏پژوهى.

 

4. 1. مسئله‏پژوهى

پژوهشى را که محور آن یک یا چند سؤال علمى‏ مشخصى باشد که تاکنون دانشمندان به آنها هرگز پاسخ‏نداده‏اند یا اگر پاسخ داده‏اند، پاسخ‏ها قانع‏کننده نیست، «مسئله‏پژوهى» یا «پژوهش مسئله‏محور» مى‏گویند.

یکى از نمونه‏هاى پژوهش‏هاى مسئله‏محور پژوهش درباره تعارض میان فلسفه نسخ و محدودیت دوره نسخ به دوره 23 ساله نزول قرآن است.

توضیح آن که از سویى فلسفه نسخ در قرآن رعایت مصالح و شرایط عصرى دانسته شده و اظهار گردیده است که نخست، آیه‏اى حاوى حکمى شرعى متناسب با مصالح و شرایط موجود نازل مى‏شد و مردم به آن عمل‏ مى‏کردند. پس از مدتى که آن مصالح و شرایط تغییر مى‏کرد، آیه‏اى متضمن حکم شرعى دیگر متناسب با مصالح و شرایط جدید نازل مى‏گردید و بر مردم لازم بود، به حکم‏ شرعى جدید عمل کنند.

از سوى دیگر گفته مى‏شود، دوره نسخ به همان مدت 23ساله نزول قرآن محدود است و پس از آن احکام اسلام ثابت است و هیچ تغییرى در آنها رخ‏ نخواهد نمود. در اینجا سؤال پاسخ‏نیافته‏اى وجود دارد و آن این است که مگر مصالح و مقضیات در همان دوره 23ساله نزول قرآن تغییر مى‏کرده است؟ اگر همواره مصالح و مقتضیات تغییر مى‏کند، آیا مى‏توان گفت: نسخ آیات قرآن امرى دائمى است؟

 

ویژگی‌های مسئله‏پژوهى

الف. مسبوق بودن به سؤال علمى: محور چنین پژوهشى سؤال علمى است و آن سؤالى است که از تتبّع و تدبّر برخیزد، نه از جهل و عدم مطالعه. باید دانست که سؤال دو نوع‏ است: سؤال جاهلانه و سؤال عالمانه. سؤال جاهلانه سؤالى است که نوعاً آن را عوام‏ مطرح مى‏کنند و معمولاً در آثار موجود پاسخ‏هاى روشنى براى آن وجود دارد؛ اما سؤال عالمانه سؤالى است که براى علماى متتبّع مطرح مى‏شود و چنان است که آنان تاکنون یا به آن سؤال توجه نکرده‏اند و یا اگر توجه کرده‏اند، پاسخى براى آن نیافته‏اند و یا اگر پاسخى یافته‏اند، آن را قانع‏کننده نمى‏دانند. چنان که آشکار است، سؤال علمى زمانى‏ براى عالم و پژوهشگر مطرح مى‏شود که مهم‏ترین آثار مربوط به یک موضوع را مطالعه کرده و به مطالب و مباحث آنها اشراف علمى پیدا کرده‏باشد؛ بنابراین آنان که در طرح‏هاى پژوهش خود بدون مطالعات کافى سؤالاتى را مطرح مى‏کنند که نوعاً پاسخ آنها داده شده و از این رهگذر نوع پژوهش خود را «مسئله‏محور» معرفى مى‏کنند، بیراهه مى‏روند. سؤال علمى اغلب وقتى اظهار وجود مى‏کند که پژوهشگر بر اثر مطالعات فراوان و عمیقِ آثار مختلف با تعارض و اختلاف اقوالى مواجهه مى‏شود و مى‏خواهد با پژوهش صحت و سقم آنها را روشن سازد.

 ب. معدود و مرتبط بودن سؤالات: در پژوهش‏هاى مسئله‏محور یک یا چند سؤال مشخص وجود دارد که تمام مباحث پژوهش بر محور آنها سامان پیدا مى‏کند، نه سؤالات‏ فراوان و ریز و درشت و احیاناً بى‏ربط به یکدیگر. سؤالات پژوهش‏هاى مسئله‏محور دو دسته‏اند: سؤالات اصلى و سؤالات فرعى. معمولاً سؤالات اصلى یک یا چند سؤال‏ معدود و کلى‏است و سؤالات فرعى از تجزیه و تحلیل سؤالات اصلى و کلى به دست مى‏آید. به‏همین‏رو پاسخ به سؤال یا سؤالات اصلى درگرو پاسخ به سؤالات فرعى خواهد بود.

ج. داشتن فرضیات: در پژوهش‏هاى مسئله‏محور ایجاب مى‏کند، پژوهشگر به پاسخ‏هاى خامى که آنها را «فرضیات» مى‏خوانند، دست یافته باشد و انتظار است که آنها را در فرم طرح تحقیق گزارش نماید.

 تردیدى نمى‏توان داشت که پژوهش مسئله‏محور مهم‏ترین نوع پژوهش است؛ زیرا اغلب از رهگذر آن نظریات نو پرداخته مى‏شود و مرزهاى دانش مى‏گسترد؛ به‏همین‏رو آنان که رسالت پژوهش را نظریه‏پردازى و گسترش مرزهاى دانش مى‏دانند، اساساً تحقیقى را که مسئله‏محور نباشد، پژوهش نمى‏خوانند.

 

4. 2. موضوع‏پژوهى

گاهى محور پژوهش یک موضوع مشخصى است که اطلاعات مربوط به آن در یک یا چند اثر به طور پراکنده وجود دارد و پژوهشگر قصد دارد، آن‏ اطلاعات را یکجا و مرتب سازد و به بررسى آنها پردازد؛ بدون آن که لزوماً درباره موضوع، مطالعات قبلى گسترده‏اى انجام داده و بر مباحث آن اشراف علمى پیدا کرده‏ باشد و نیز بدون آن که لزوماً در طى مطالعه‏اش بر روى آن موضوع با سؤالاتى علمى معینى مواجه گردیده باشد. چنین پژوهشى را باید «پژوهش موضوع‏محور» یا «موضوع‏پژوهى» نامبردار ساخت. برخى از نمونه‏هاى موضوع‏پژوهى عبارت‏اند از:

آداب حسنه از نظر قرآن،

آراى اختصاصى علامه طباطبایى در «تفسیر المیزان»،

اسباب‏ النزول در مجمع البیان.

 

4. 3. متن‏پژوهى

گاهى محور پژوهش یک متن معین است و پژوهشگر قصد دارد، آن را تصحیح یا ترجمه یا شرح و یا نقد کند. این نوع از پژوهش را مى‏توان «پژوهش متن‏ محور» یا «متن‏پژوهى» نامید؛ چون در آن محور متن معینى با تبویب و ترتیب مشخصى است و هر بحث و مطلبى باید بر محور آن مطرح شود.

شمارى از پژوهش‏هاى متن‏ محور عبارت‏اند از:

ترجمه و نقد و بررسى بخش‏هایى از آثار آندروریپین،

تحقیق و تصحیح کتاب «سرّالخطاب فى تفسیر الکتاب»،

نقد و بررسى کتاب «الوحدة الموضوعیة فى القرآن الکریم».

 یادآورى: بسا در یک پژوهش موضوع‏محور یا متن‏محور به سؤالاتى علمى نیز پرداخته شود؛ منتها آن سؤالات محور مباحث و مطالب نیست و لذا به موجب وجود آن‏ سؤالات در چنین تحقیقاتى نمى‏توان آنها را «مسئله‏پژوهى» دانست.

متأسفانه ملاحظه مى‏شود، گاهى متولیان پژوهش در مراکز آموزش عالى‏ این سه محور تحقیقى را از یکدیگر متمایز نمى‏سازند و با تقلید کورکورانه از فرم‏هاى طرح تحقیق مرسوم در پژوهش‏هاى میدانى از دانشجویان علوم قدیم از جمله دانشجویان الهیات و معارف‏ اسلامى الزاماً مى‏خواهند که حتى براى پژوهش‏هاى موضوع‏محور یا متن‏محور بیان‏ مسئله و فرضیه داشته باشند.